به نام خدا

 

یک‌چیزهایی اینجا نوشته بودم ولی دوستشان نداشتم. همینقدر گمانم کافی باشد:

 
کارشناسی علوم ارتباطات خوانده ام و کارشناسی ارشد مطالعات زنان